Огляди

Маркери запалення до і після аортокоронарного шунтування
та ефективність статинів

О.Й. Жарінов 1, О.А. Єпанчінцева 2, І.В. Шклянка 2, А.І. Курченко 3, Б.М. Тодуров 2

1 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ
2 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
3 Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ

Мета огляду – узагальнити сучасні погляди на механізми системного запального процесу в пацієнтів з ішемічною хворобою серця після операції аортокоронарного шунтування (АКШ). Наведена інформація про прогностичне значення активації окремих маркерів запалення, таких як С-реактивний білок (С-РБ), інтерлейкін-6 (ІЛ-6) і фактор некрозу пухлин (ФНП). Показано, що підвищений рівень високочутливого С-РБ перед операцією АКШ, а також ФНП та ІЛ-6 у післяопераційний період може поєднуватися з гемодинамічними порушеннями та збільшенням частоти розвитку ранніх ускладнень, а також більшою ймовірністю виникнення рестенозу при тривалому спостереженні. Відтак, дослідження маркерів запалення може забезпечити цінну інформацію про найближчий і віддалений прогноз після операції АКШ. Препарати з групи статинів характеризуються високою протизапальною ефективністю, забезпечують зменшення ризику виникнення коронарних ускладнень та фібриляції передсердь після операції АКШ. Застосування статинів напередодні та після реваскуляризаційних втручань зменшує ймовірність розвитку гострого коронарного синдрому і рівень періопераційної летальності на 30–42 %, є ефективним для профілактики ускладнень протягом одного року після операції АКШ.

Ключові слова: аортокоронарне шунтування, системне запалення, статини.


Маркеры воспаления до и после аортокоронарного шунтирования
и эффективность статинов

О.И. Жаринов 1, О.А. Епанчинцева 2, И.В. Шклянка 2, А.И. Курченко 3, Б.М. Тодуров 2

 

1 Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины, Киев
ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев
3 Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Киев

Цель обзора – обобщить современные взгляды на механизмы системного воспалительного процесса у пациентов с ишемической болезнью сердца после операции аортокоронарного шунтирования (АКШ). Приведена информация о прогностическом значении активации отдельных маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок (С-РБ), интерлейкин-6 (ИЛ-6) и фактор некроза опухолей (ФНО). Показано, что повышенный уровень высокочувствительного С-РБ перед операцией АКШ, а также ФНО и ИЛ-6 в послеоперационный период может сочетаться с гемодинамическими нарушениями и увеличением частоты ранних осложнений, а также большей вероятностью возникновения рестеноза при длительном наблюдении. Поэтому исследование маркеров воспаления может обеспечить ценную информацию о ближайшем и отдаленном прогнозе после операции АКШ. Препараты из группы статинов характеризуются высокой противовоспалительной эффективностью, обеспечивают уменьшение риска коронарных осложнений и фибрилляции предсердий после операции АКШ. Применение статинов накануне и после реваскуляризационных вмешательств уменьшает вероятность возникновения острого коронарного синдрома и уровень периоперационной летальности на 30–42 %, является эффективным для профилактики осложнений в течение одного года после операции АКШ.

Ключевые слова: аортокоронарное шунтирование, системное воспаление, статины.

 

[PDF] [Література]