Новини кардіології та кардіохірургії

Альманах-2013: новітні некоронарні кардіохірургічні втручання

P. Meier1,2, O. Franzen3, A.J. Lansky2

1 Yale – UCL Cardiovascular Research Program, The Heart Hospital, University College London Hospitals UCLH, Лондон, Великобританія

2 Division of Cardiology, Yale Medical School, Нью-Хейвен, Коннектикут, США

3 Division of Cardiology, Rigshopitalet University Hospital Copenhagen, Копенгаген, Данія

Останні інновації в інтервенційній кардіології значно розширили можливості лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Інтервенційна кардіологія вже не обмежується лише лікуванням ішемічної хвороби серця, оскільки дозволяє також коригувати клапанні вади, здійснювати профілактику інсульту, артеріальної гіпертензії тощо. Один із найбільш важливих нових методів лікування – черезшкірне втручання з приводу аортального стенозу (транскатетерна імплантація аортального клапана), досить поширеної патології у пацієнтів старших вікових груп, серед яких багато осіб мають високий операційний ризик. Це саме стосується і мітральної регургітації, яка часто асоціюється із супутньою патологією, що тим самим підвищує ризик операції. Пристрій MitraClip – обнадійлива альтернатива хірургічній корекції мітрального клапана або його заміні. Інші процедури, які обговорюються, − черезшкірна оклюзія вушка лівого передсердя як нефармакологічний метод профілактики інсультів та ренальна денервація для лікування резистентної артеріальної гіпертензії. Огляд пояснює основні принципи зазначених процедур, а також найбільш важливі доказові та додаткові нові клінічні дані щодо їх використання.

Ключові слова: аортальний клапан, мітральний клапан, аортальний стеноз, черезшкірне втручання, операційний ризик. 


 Альманах-2013: новейшие некоронарные кардиохирургические вмешательства

P. Meier1,2, O. Franzen3, A.J. Lansky2.

1 Yale – UCL Cardiovascular Research Program, The Heart Hospital, University College London Hospitals UCLH, Лондон, Великобритания

2 Division of Cardiology, Yale Medical School, Нью-Хейвен, Коннектикут, США

3 Division of Cardiology, Rigshopitalet University Hospital Copenhagen, Копенгаген, Дания

Последние инновации в интервенционной кардиологии значительно расширили возможности лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Интервенционная кардиология уже не ограничивается только лечением ишемической болезни сердца, поскольку позволяет также корректировать клапанные пороки, осуществлять профилактику инсульта, артериальной гипертензии и т. д. Один из наиболее важных новых методов лечения – чрескожное вмешательство по поводу аортального стеноза (транскатетерная имплантация аортального клапана), достаточно распространенной патологии у пациентов старших возрастных групп, среди которых многие имеют высокий операционный риск. Это касается и митральной регургитации, которая часто ассоциируется с сопутствующей патологией, тем самым повышает риск операции. Устройство MitraClip – обнадеживающая альтернатива хирургической коррекции митрального клапана или его замене. Другие обсуждаемые процедуры – чрескожная окклюзия ушка левого предсердия как нефармакологический метод профилактики инсультов и почечная денервация для лечения резистентной артериальной гипертензии. Обзор объясняет основные принципы этих процедур, а также наиболее важные доказательные и дополнительные новые клинические данные по их использованию.

Ключевые слова: аортальный клапан, митральный клапан, аортальный стеноз, чрескожное вмешательство, операционный риск.

[PDF] [Література]