Технології діагностики та лікування

Незвичайний випадок злоякісного перебігу міксоми правого передсердя

Р.М. Вітовський, В.В. Ісаєнко, О.В. Кривенький, І.Г. Яковенко, А.О. Антощенко, Є.О. Білинський, О.З. Парацій, Т.І. Дєдкова, Л.І. Чернякова

ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України», Київ

Представлено цікавий випадок злоякісного перебігу міксоми правого передсердя, що характеризується складністю діагностики і виявленою під час операції незвичайною поширеністю пухлинного процесу. Незважаючи на результат патогістологічного дослідження видаленого новоутворення, спостерігався агресивний процес у правому передсерді доброякісної пухлини (міксоми).

Ключові слова: міксома, праве передсердя, доброякісна пухлина, злоякісний перебіг.


 Необычный случай злокачественного течения миксомы правого предсердия

Р.М. Витовский, В.В. Исаенко, А.В. Кривенький, И.Г. Яковенко, Е.А. Билинский, А.З. Параций, Т.И. Дедкова, М.Н. Дырда, Л.И. Чернякова

ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова НАМН Украины», Киев

Представлен случай злокачественного течения миксомы правого предсердия, характеризующийся сложностью диагностики и выявленной во время операции необычной распространенностью опухолевого процесса. Несмотря на результат патогистологического исследования удаленного новообразования, в правом предсердии наблюдался весьма агрессивный процесс развития доброкачественной опухоли (миксомы).

Ключевые слова: миксома, правое предсердие, доброкачественная опухоль, злокачественное течение.

[PDF] [Література]