Технології діагностики та лікування

Ургентна тромбемболектомія в пацієнта з гострою масивною тромбоемболією легеневої артерії

М.Д. Глагола, В.Б. Демянчук, О.Г. Біцадзе, Н.В. Шателен, А.О. Максаков, Л.М. Максименко, С.М. Сагура, О.М. Фурса, Б.М. Тодуров

ДУ «Інститут серця» МОЗ України, Київ

Описано клінічний випадок успішного хірургічного лікування пацієнта віком 50 років з гострою масивною тромбоемболією легеневої артерії і тромбозом правого передсердя. Лікування, проведене в ургентному порядку, поєднувало імплантацію кава-фільтра з подальшою тромбемболектомією з порожнини правого передсердя і просвіту легеневих артерій в умовах штучного кровообігу.

Ключові слова: тромбоемболія легеневої артерії, кава-фільтр, хірургічне лікування


 Ургентная тромбэмболэктомия у пациента с острой массивной тромбоэмболией легочной артерии

М.Д. Глагола, В.Б. Демянчук, А.Г. Бицадзе, Н.В. Шателен, А.А. Максаков, Л.Н. Максименко, С.Н. Сагура, Е.М. Фурса, Б.М. Тодуров

ГУ «Институт сердца» МЗ Украины, Киев

Представлен клинический случай успешного хирургического лечения пациента в возрасте 50 лет с острой массивной тромбоэмболией легочной артерии и тромбозом правого предсердия. Лечение, проведенное в ургентном порядке, включало имплантацию кава-фильтра с последующей тромбэмболэктомией из полости правого предсердия и просвета легочных артерий в условиях искусственного кровообращения.

Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, кава-фильтр, хирургическое лечение

[PDF] [Література]