Новини кардіології та кардіохірургії

Альманах-2012: інтервенційна кардіологія

P. Meier 1, A. Timmis2

1 The Heart Hospital, University College London Hospitals UCLH, Лондон, Великобританія
2 London Chest Hospital, Barts and the London School of Medicine and Dentistry, Лондон, Великобританія

Інтервенційна кардіологія продовжує швидко розвиватися. Впродовж останнього десятиліття значно зросла ефективність черезшкірних втручань із застосуванням більш нових генерацій стентів із медикаментозним покриттям. Розвиток технологій стентування розширив спектр виконання більш складних втручань, зокрема при стенозі стовбура лівої вінцевої артерії та багатосудинних ураженнях. Значні успіхи спостерігаємо у сфері медикаментозної терапії супроводу, зокрема антитромботичної (бівалірудин, прасугрель, тікагрелор), що у подальшому поліпшить наслідки черезшкірних коронарних втручань. Це саме стосується і внутрішньосудинних методів візуалізації, таких як внутрішньокоронарна ультрасонографія та оптична когерентна томографія. Спектр інтервенційних процедур не обмежується лише черезшкірним коронарним втручанням, а й передбачає проведення алкогольної септальної абляції у разі гіпертрофічної кардіоміопатії та ін. На цей час найбільш стрімко розвиваються структурні втручання, особливо при аортальному стенозі (транскатетерна імплантація аортального клапана) та мітральній регургітації (кліпсування мітрального клапана). В огляді йдеться про останні досягнення з усіх зазначених напрямів інтервенційної кардіології.

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, черезшкірні коронарні втручання, аортокоронарне шунтування, антитромботична терапія.


Альманах-2012: интервенционная кардиология

P. Meier1, A. Timmis2

1 The Heart Hospital, University College London Hospitals UCLH, Лондон, Великобритания 
2 London Chest Hospital, Barts and the London School of Medicine and Dentistry, Лондон, Великобритания

Сосудистая кардиология продолжает быстро развиваться. За последнее десятилетие значительно возросла эффективность чрескожных вмешательств с применением более новых поколений стентов с медикаментозным покрытием. Развитие технологии стентирования расширило спектр выполнения более сложных вмешательств, в частности при стенозе ствола левой коронарной артерии и многососудистых  поражениях. Значительные успехи наблюдаем в сфере медикаментозной терапии сопровождения, в частности антитромботической (бивалирудин прасугрель , тикагрелор) , что в дальнейшем улучшит последствия чрескожных коронарных вмешательств . Это касается и внутрисосудистых методов визуализации, таких как внутрикоронарная ультрасонография и оптическая когерентная томография. Спектр интервенционных процедур не ограничивается чрескожным коронарным вмешательством , а предусматривает и проведение алкогольной септальной абляции при гипертрофической кардиомиопатии и др. В настоящее время наиболее быстро развиваются структурные вмешательства, особенно при аортальном стенозе (транскатетерная имплантация аортального клапана) и митральной регургитации (клипсование митрального клапана) . В обзоре идет речь о последних достижениях по всем указанным направлениям интервенционной кардиологии.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, чрескожные коронарные вмешательства, аортокоронарное шунтирование, антитромботическая терапия.

 

[PDF] [Література]