Випадок із практики

Хірургічне лікування ішемічної кардіоміопатії. Роль життєздатності міокарда

О.Й. Жарінов1, А.В. Пінчук2, Є.В. Шниркова2, В.О. Куць1, Хоррам Сохраб2, В.Ю. Кундін2, О.В. Зеленчук2, Б.М. Тодуров2

1 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ
2 Київська міська клінічна лікарня «Київський міський центр серця»

Оцінка життєздатності міокарда – один з найважливіших напрямків обстеження хворих на ішемічну хворобу серця зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка (ЛШ) перед плановою хірургічною реваскуляризацією. Відновлення кровопостачання життєздатних сегментів дозволяє поліпшити функцію ЛШ, зменшити симптоми серцевої недостатності, знизити ймовірність життєво небезпечних шлуночкових аритмій, фатальних і нефатальних серцево-судинних подій. Не випадково збережена життєздатність міокарда, яка забезпечується стенозованою вінцевою артерією, є одним з визнаних показань до хірургічної або ендоваскулярної реваскуляризації в узгоджених рекомендаціях. Наведено клінічний приклад аортокоронарного шунтування в пацієнта з різко зниженою фракцією викиду ЛШ та збереженою життєздатністю міокарда.

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, дисфункція лівого шлуночка, життєздатність міокарда, аортокоронарне шунтування.


Хирургическое лечение ишемической кардиомиопатии. Роль жизнеспособности миокарда

О.И. Жаринов1, А.В. Пинчук2, Е.В. Шныркова2, В.А. Куць1, Хоррам Сохраб2, В.Ю. Кундин2, О.В. Зеленчук2, Б.М. Тодуров2

1 Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины, Киев
2 Киевская городская клиническая больница «Киевский городской центр сердца»

Оценка жизнеспособности миокарда – одно из важнейших направлений обследования больных ишемической болезнью сердца со сниженной фракцией выброса левого желудочка (ЛЖ) перед планируемой хирургической реваскуляризацией. Восстановление кровоснабжения жизнеспособных сегментов позволяет улучшить функцию ЛЖ, уменьшить симптомы сердечной недостаточности, снизить вероятность жизненно опасных желудочковых аритмий, фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий. Не случайно сохраненная жизнеспособность миокарда, снабжаемого стенозированной венечной артерией, является одним из признанных показаний к хирургической либо эндоваскулярной реваскуляризации в согласованных рекомендациях. Приведен клинический пример аортокоронарного шунтирования у пациента с резко сниженной фракцией выброса ЛЖ и сохраненной жизнеспособностью миокарда.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, дисфункция левого желудочка, жизнеспособность миокарда, аортокоронарное шунтирование.

 

[PDF]  [Література]