Оригінальні дослідження

Адсорбційні властивості сироватки крові при ішемічній хворобі серця
з атеросклерозом периферичних судин

Г.А. Ігнатенко1, Ю.О. Синяченко2, О.В. Синяченко1

1 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
2 ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України», Донецьк

Мета роботи – оцінити адсорбційні властивості сироватки крові за допомогою методів максимального тиску в бульбашці, аналізу форми осесиметричних крапель і осцилюючої краплі при ішемічній хворобі серця. Реєстрували зменшення показників міжфазної активності при короткому періоді існування поверхні, модуля в'язкоеластичності і часу релаксації сироватки крові. Зміни адсорбційних властивостей крові пов'язані зі статтю і віком хворих, тяжкістю перебігу захворювання, артеріальною гіпертензією, типом гіперліпідемії, наявністю, поширеністю і виразністю склерозу судин (у першу чергу хребетних). Адсорбційні порушення крові беруть участь у патогенезі атеросклерозу, визначаючи інтегральну ступінь звуження артерій, склеротичне стенозування сонних, підключичних, хребетних, стегнових і гомілкових судин, а також стан ендотелійзалежної і ендотелійнезалежної вазодилатації.

Ключові слова: атеросклероз, серце, судини, кров, сироватка, адсорбція.


Адсорбционные свойства сыворотки крови при ишемической болезни сердца
с атеросклерозом периферических сосудов

Г.А. Игнатенко1, Ю.О. Синяченко2, О.В. Синяченко1

1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
2 ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины», Донецк

Цель работы – оценить адсорбционные свойства сыворотки крови с помощью методов максимального давления в пузырьке, анализа формы осесимметричных капель и осциллирующей капли при ишемической болезни сердца. Регистрировали уменьшение показателей межфазной активности при коротких временах существования поверхности, модуля вязкоэластичности и времени релаксации сыворотки крови. Изменения адсорбционных свойств крови связаны с полом и возрастом больных, тяжестью течения заболевания, артериальной гипертензией, типом гиперлипидемии, наличием, распространенностью и выраженностью склероза сосудов (в первую очередь позвоночных). Адсорбционные нарушения крови участвуют в патогенезе атеросклероза, определяя интегральную степень сужения артерий, склеротическое стенозирование сонных, подключичных, позвоночных, бедренных и берцовых сосудов, а также состояние эндотелийзависимой и эндотелийнезависимой вазодилатации.

Ключевые слова: атеросклероз, сердце, сосуды, кровь, сыворотка, адсорбция.

 

[PDF]  [Література]