Технології діагностики та лікування

Періопераційна гостра ниркова недостатність у кардіохірургічних пацієнтів. Досвід інтенсивної терапії

І.М. Кузьмич, І.О. Долгова, А.В. Станішевський, І.В. Чухліб, А.Н. Дружина, Н.В. Левіна, Т.В. Кропивко

Київська міська клінічна лікарня «Київський міський центр серця»

Гостре пошкодження нирок – поширене і прогностично значуще ускладнення в кардіохірургії. У статті розглянуто патогенетичні механізми розвитку гострої ниркової недостатності у кардіохірургічних пацієнтів, модифіковані і немодифіковані чинники ризику. Представлено аналіз власного досвіду лікування 1456 хворих. Висока клінічна настороженість і мінімізація ризику обумовлюють зниження частоти розвитку післяопераційної гострої ниркової недостатності та смертності від неї. Найбільш ефективними заходами запобігання цьому ускладненню є підтримка адекватного волюмічного статусу та перфузійного тиску в судинах нирок , передопераційна оптимізація їх функції , уникнення нефротоксичних впливів , оптимальна хірургічна техніка і скорочення часу штучного кровообігу.

Ключові слова: гостра ниркова недостатність, кардіохірургія, чинники ризику, профілактика, лікування.


Периоперационная острая почечная недостаточность у кардиохирургических пациентов. Опыт интенсивной терапии

И.Н. Кузьмич, И.А. Долгова, А.В. Станишевский, И.В. Чухлеб, А.Н. Дружина, Н.В. Левина, Т.В. Кропивко

Киевская городская клиническая больница «Киевский городской центр сердца»

Острое повреждение почек – широко распространенное и прогностически значимое осложнение в кардиохирургии. В статье рассмотрены патогенетические механизмы развития острой почечной недостаточности у кардиохирургических пациентов, модифицируемые и неустранимые факторы риска. Представлен анализ собственного опыта лечения 1456 больных. Высокая клиническая настороженность и минимизация риска лежат в основе снижения частоты развития послеоперационной острой почечной недостаточности и смертности от нее. Наиболее эффективными мерами предупреждения данного осложнения являются поддержание адекватного волюмического статуса и перфузионного давления в сосудах почек, предоперационная оптимизация их функции, избежание нефротоксических воздействий, оптимальная хирургическая техника и укорочение времени искусственного кровообращения.

Ключевые слова: острая почечная недостаточность, кардиохирургия, факторы риска, профилактика, лечение.

 

[PDF]  [Література]