Огляди

Реперфузійне пошкодження міокарда

М.Т. Ватутін1,2, Н.В. Калінкіна1, Є.В. Єщенко1, І.Н. Кравченко2

1 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
2 ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України», Донецьк

В огляді представлено сучасні дані літератури про реперфузійне пошкодження міокарда, наведено визначення цього синдрому, детально розглянуто його патофізіологічні механізми, клінічні вияви та методи діагностики. Представлено сучасні підходи, що обмежують реперфузійне пошкодження міокарда. Викладено дані про вплив пре- і посткондиціонування, інгібування відкриття мітохондріальних пор, гіпотермії, метаболічної кардіопротекції на тяжкість реперфузійного пошкодження міокарда.

Ключові слова: реперфузійне пошкодження міокарда, діагностика, лікування.


Реперфузионное повреждение миокарда

Н.Т. Ватутин1,2, Н.В. Калинкина1, Е.В. Ещенко1, И.Н. Кравченко2

1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
2 ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины», Донецк

В обзоре представлены современные данные литературы о реперфузионном повреждении миокарда, дано определение этого синдрома, подробно рассмотрены его патофизиологические механизмы, клинические проявления и методы диагностики. Представлены современные подходы, ограничивающие реперфузионное повреждение миокарда. Изложены данные о влиянии пре- и посткондиционирования, ингибирования открытия митохондриальных пор, гипотермии, метаболической кардиопротекции на тяжесть реперфузионного повреждения миокарда.

Ключевые слова: реперфузионное повреждение миокарда, диагностика, лечение.

.

 

[PDF] [Література]